سامانه ارسال و دریافت پیام کوتاه کیا

  عید سعید غدیرخم [ تاریخ ارسال : 19 مهر 1393 ساعت 12 و 47 دقیقه ]

موج یک حادثه در جان غدیر است امروز / و علی چهره ی تابان غدیر است امروز عید غدیر خم، عید ولایت بر شما مبارک باد
.
.
امروز به هرکوچه اذان باید گفت در وصف علی ز آسمان باید گفت چون عید امیر مومنین است تبریک به صاحب الزمان باید گفت عید غدیر خم مبارک باد
.
.
غدیر، بهاى هر چه بهاران، طراوت قطره قطره‏ ى باران عطر دل‏ انگیز نعمت ولایت و موهبت هدایت مبارک باد
.
.
بر خاطره ی زمان طراوت بارید بر کام جهان دمی حلاوت بارید رشکی به دل تمام دریاها شد آن خم که بر او ابر ولایت بارید
.
.
آغاز، علی بود و علی حُسن ختام او اول و آخر است به دین اسلام در عید غدیر خم فرستد صلوات هر کس که او را علی ولی گشت و امام
.
.
با گوهر ناب در صدف پرورده امروز خدا به ما عنایت کرده دیدم به غدیر با هزاران صلوات صد دسته گل محمدی آورده عاشقان عیدتان مبارک
.
.
موسم عید آمد و دل ها پر از شوق و شعف از برای عاشقان، عشق علی باشد هدف بشتابید ای عزیزان گر محب حیدرید بهر بیعت با امیرالمومنین سوی نجف عید غدیر خم مبارک باد
.
.
غدیر، یک کلمه نیست، یک برکه نیست؛ یک دریاست؛ رمزی است بین خدا و انسان. روز اکمال دین و عید ولایت امیرالمؤمنین(ع) مبارکباد
.
.
چون نامه ی اعمال مـرا پـیـچیدند بردند به میزان عمل سنجیدند بیش از همه کس گناه ما بود ولی آن را به محبت علی بخشیدند عید غدیر خم مبارک
.
.
آمد غدیر و شیر خدا شد اماممان در راه او فدا بنماییم جانمان عیــد غــدیر آمده بــیـعت کنیم مــا بـا وارث غدیــر امام زمانمان
.
.

خورشـیـد شکـفـته در غدیر است علی بـاران بـهــار در کویــر است عـلی بر مسند عاشقی شهی بی همتاست بر ملک محمدی امیر است علی عید غدیر خم مبارک
.
.
از جام و سبو گذشت کارم وقت خُم و نوبت غدیر است امروز به امر حضرت حق بر خلق جهان علی(ع) امیر است
.
.
ای غدیر خم که هستی روز بیعت با امام بر تو ای روز امامت از همه امت سلام از تو محکم شد شریعت، وز تو نعمت شد تمام ما به یاد آن مبارک روز و آن زیبا پیام
.
.
باز تابید از افقْ روزِ درخشانِ غدیر شد فضا سرشار عطرِ گل ز بستان غدیر موج زد دریای رحمت در بیابان غدیر چشمه های نور جاری شد ز دامان غدیر
[ موج ][ یک ][ حادثه ][ در ][ جان ][ غدیر ][ است ][ امروز ][ / ][ و ][ علی ][ چهره ][ ی ][ تابان ][ غدیر ][ است ][ امروز ][ عید ][ غدیر ][ خم، ][ عید ][ ولایت ][ بر ][ شما ][ مبارک ][ باد ][ . ][ . ][ امروز ][ به ][ هرکوچه ][ اذان ][ باید ][ گفت ][ در ][ وصف ][ علی ][ ز ][ آسمان ][ باید ][ گفت ][ چون ][ عید ][ امیر ][ مومنین ][ است ][ تبریک ][ به ][ صاحب ][ الزمان ][ باید ][ گفت ][ عید ][ غدیر ][ خم ][ مبارک ][ باد ][ . ][ . ][ غدیر، ][ بهاى ][ هر ][ چه ][ بهاران، ][ طراوت ][ قطره ][ قطره‏ ][ ى ][ باران ][ عطر ][ دل‏ ][ انگیز ][ نعمت ][ ولایت ][ و ][ موهبت ][ هدایت ][ مبارک ][ باد ][ . ][ . ][ بر ][ خاطره ][ ی ][ زمان ][ طراوت ][ بارید ][ بر ][ کام ][ جهان ][ دمی ][ حلاوت ][ بارید ][ رشکی ][ به ][ دل ][ تمام ][ دریاها ][ شد ][ آن ][ خم ][ که ][ بر ][ او ][ ابر ][ ولایت ][ بارید ][ . ][ . ][ آغاز، ][ علی ][ بود ][ و ][ علی ][ حُسن ][ ختام ][ او ][ اول ][ و ][ آخر ][ است ][ به ][ دین ][ اسلام ][ در ][ عید ][ غدیر ][ خم ][ فرستد ][ صلوات ][ هر ][ کس ][ که ][ او ][ را ][ علی ][ ولی ][ گشت ][ و ][ امام ][ . ][ . ][ با ][ گوهر ][ ناب ][ در ][ صدف ][ پرورده ][ امروز ][ خدا ][ به ][ ما ][ عنایت ][ کرده ][ دیدم ][ به ][ غدیر ][ با ][ هزاران ][ صلوات ][ صد ][ دسته ][ گل ][ محمدی ][ آورده ][ عاشقان ][ عیدتان ][ مبارک ][ . ][ . ][ موسم ][ عید ][ آمد ][ و ][ دل ][ ها ][ پر ][ از ][ شوق ][ و ][ شعف ][ از ][ برای ][ عاشقان، ][ عشق ][ علی ][ باشد ][ هدف ][ بشتابید ][ ای ][ عزیزان ][ گر ][ محب ][ حیدرید ][ بهر ][ بیعت ][ با ][ امیرالمومنین ][ سوی ][ نجف ][ عید ][ غدیر ][ خم ][ مبارک ][ باد ][ . ][ . ][ غدیر، ][ یک ][ کلمه ][ نیست، ][ یک ][ برکه ][ نیست؛ ][ یک ][ دریاست؛ ][ رمزی ][ است ][ بین ][ خدا ][ و ][ انسان. ][ روز ][ اکمال ][ دین ][ و ][ عید ][ ولایت ][ امیرالمؤمنین(ع) ][ مبارکباد ][ . ][ . ][ چون ][ نامه ][ ی ][ اعمال ][ مـرا ][ پـیـچیدند ][ بردند ][ به ][ میزان ][ عمل ][ سنجیدند ][ بیش ][ از ][ همه ][ کس ][ گناه ][ ما ][ بود ][ ولی ][ آن ][ را ][ به ][ محبت ][ علی ][ بخشیدند ][ عید ][ غدیر ][ خم ][ مبارک ][ . ][ . ][ آمد ][ غدیر ][ و ][ شیر ][ خدا ][ شد ][ اماممان ][ در ][ راه ][ او ][ فدا ][ بنماییم ][ جانمان ][ عیــد ][ غــدیر ][ آمده ][ بــیـعت ][ کنیم ][ مــا ][ بـا ][ وارث ][ غدیــر ][ امام ][ زمانمان ][ . ][ . ][ ][ خورشـیـد ][ شکـفـته ][ در ][ غدیر ][ است ][ علی ][ بـاران ][ بـهــار ][ در ][ کویــر ][ است ][ عـلی ][ بر ][ مسند ][ عاشقی ][ شهی ][ بی ][ همتاست ][ بر ][ ملک ][ محمدی ][ امیر ][ است ][ علی ][ عید ][ غدیر ][ خم ][ مبارک ][ . ][ . ][ از ][ جام ][ و ][ سبو ][ گذشت ][ کارم ][ وقت ][ خُم ][ و ][ نوبت ][ غدیر ][ است ][ امروز ][ به ][ امر ][ حضرت ][ حق ][ بر ][ خلق ][ جهان ][ علی(ع) ][ امیر ][ است ][ . ][ . ][ ای ][ غدیر ][ خم ][ که ][ هستی ][ روز ][ بیعت ][ با ][ امام ][ بر ][ تو ][ ای ][ روز ][ امامت ][ از ][ همه ][ امت ][ سلام ][ از ][ تو ][ محکم ][ شد ][ شریعت، ][ وز ][ تو ][ نعمت ][ شد ][ تمام ][ ما ][ به ][ یاد ][ آن ][ مبارک ][ روز ][ و ][ آن ][ زیبا ][ پیام ][ . ][ . ][ باز ][ تابید ][ از ][ افقْ ][ روزِ ][ درخشانِ ][ غدیر ][ شد ][ فضا ][ سرشار ][ عطرِ ][ گل ][ ز ][ بستان ][ غدیر ][ موج ][ زد ][ دریای ][ رحمت ][ در ][ بیابان ][ غدیر ][ چشمه ][ های ][ نور ][ جاری ][ شد ][ ز ][ دامان ][ غدیر ]